KARTA DOBREGO SMAKU - korzystaj z Restauracji bez płacenia!

ODKRYJ SMAK LIPCOWEGO OGRODU!

KARTA DOBREGO SMAKU

Zrób prezent Współpracownikom bądź Kontrahentom 

Zaskocz oryginalnym upominkiem Przyjaciół i Najbliższych

 

Poznaj Kartę Dobrego Smaku - bon na usługi Restauracji! 

>>> ZAMÓW KARTĘ ONLINE <<< 

 

Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy Ci ekskluzywną kartę typu Pre Paid,

dzięki której na nowo odkryjesz przyjemność sprawiania prezentów.

 

To proste: uzupełniasz konto na konkretną kwotę i natychmiast zyskujesz kartę,

którą możesz podarować bliskiej Ci osobie sprawiając Jej wyjątkową niespodziankę. 

 

Karta Dobrego Smaku pozwoli obdarowanym osobom odkryć prawdziwy smak Podlasia i

korzystać ze wszystkich usług Restauracji Lipcowy Ogród. Ten prosty sposób bezgotówkowej płatności

to doskonały pomysł na prezent z okazji urodzin, świąt, jubileuszu oraz innych wyjątkowych okazji.

 

Kartą można płacić za usługi gastronomiczna i cateringowe, jak również organizację bankietu, a po wyczerpaniu stanu konta można doładować je ponownie!

 

Szczegóły

restauracja@lipcowyogrod.pl

+48 85 67 56 615 | +48 85 67 56 618

Odbiór kart 24h Recepcja Hotelu Podlasia

 

Karta Dobrego Smaku 

 

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH  - KART DOBREGO SMAKU

Regulamin określa zasady korzystania z bonów podarunkowych  w Restauracji Lipcowy Ogród w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty nr 6.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Bonie podarunkowym” - oznacza to nośnik umożliwiający Klientowi wykorzystanie środków dostępnych na koncie na dokonanie zakupów artykułów konsumpcyjnych w Restauracji Lipcowy Ogród.
 1. „Wydawcy” - oznacza to HASS WASILUK spółka jawna z siedzibą w Białymstoku ul. Boczna 1,15-181 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073750, NIP: 9661360131, REGON 050812615,
 2. „Miejscu świadczenia usługi”– oznacza to Restaurację Lipcowy Ogród mieszcząca się w HOTELU PODLASIE w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty nr 6.
 3. „Kliencie - oznacza to osobę fizyczna, osobę prawną, jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która w miejscu świadczenia usługi otrzymuje od Wydawcy bon podarunkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych lub każdorazowego posiadacza bonu podarunkowego.
 4. „Usługach” – oznacza to usługi oferowane do sprzedaży w Restauracji Lipcowy Ogród.
 • 1
 1. Wydawca przekazuje klientowi bon podarunkowy do realizacji w Restauracji Lipcowy Ogród.
 2. Klient zobowiązuje się do przekazania Wydawcy zadeklarowanych środków pieniężnych  z zastrzeżeniem, iż  środki te przechodzą w całości na własność Wydawcy, w momencie wydania bonu towarowego lub jego doładowania o kolejne środki pieniężne.
 3. 3/ Bon podarunkowy może być użyty wyłącznie w miejscu świadczenia usługi.
 4. 4/ Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 • 2
 1. Bony podarunkowe są nośnikami tylko i wyłącznie na okaziciela.
 2. Aktywacja bonu podarunkowego następuje tylko  bezpośrednio po wydaniu klientowi tego bonu.
 3. Bon podarunkowy nie aktywowany lub z przekroczonym terminem ważności jest nieważny.
 4. Potwierdzeniem dokonania aktywacji bonu podarunkowego jest paragon niefiskalny.
 • 3
 1. Klient przyjmuje do wiadomości i stosowania, iż Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, zniszczone po ich przekazaniu klientowi.
 2. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub uszkodzenia, zniszczenia bonu podarunkowego
 3. Bon podarunkowy jest ważny i aktywny przez okres 6 miesięcy od daty aktywacji (wydania), o czym klient będzie poinformowany w momencie jego nabycia.
 • 4
 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w miejscu świadczenia usługi wyłącznie bon podarunkowy Wydawcy, który jest nieuszkodzony, niezniszczony oraz który posiada wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jego podrobieniem.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość zakupu usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna bonu podarunkowego.
 3. Klient może posługiwać się bonem podarunkowym wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do tego bonu podarunkowego.
 • 5
 1. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji bonu podarunkowego w następujących przypadkach i zdarzeniach:
 • braku technicznej możliwości realizacji bonu podarunkowego z przyczyn niezależnych od Wydawcy,
 • upływu terminu ważności bonu podarunkowego,
 • w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę,
 • gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż klient posługuje się bonem podarunkowym który jest podrobiony lub w każdy inny sposób przerobiony.
 • 6
 1. Klient w chwili wydania bonu podarunkowego otrzymuje od Wydawcy paragon fiskalny, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną tego bonu.
 2. Po realizacji bonu podarunkowego, klient otrzymuje paragon niefiskalny, potwierdzający aktualną wartość tego bonu.
 3. Sprawdzenie aktualnej wartości bonu podarunkowego może być dokonane bezpośrednio w Restauracji Lipcowy Ogród.
 4. Zakupione artykuły spożywcze nie podlegają zwrotowi, chyba że nie nadają się do spożycia.
 5. Wszelkie reklamacje związane z zakupami przy użyciu bonu podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez klienta.
 6. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio   w miejscu świadczenia usługi, w godzinach pracy biura marketingu,  drogą elektroniczną na adres marketing@hotelpodlasie.pl, lub listownie na adres miejsca świadczenia usługi.
 7. Podstawą uznania zwrotu artykułu spożywczego jest przedstawienie przez klienta paragonu fiskalnego, potwierdzenia otrzymania artykułu lub też zgłoszenie nieprzydatności do spożycia kelnerowi.
 • 7
 1. Wraz z otrzymaniem bonu podarunkowego klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Poprzez użycie bonu podarunkowego klient potwierdza zlecenie w takim zakresie, w jakim użycie tego bonu będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 3. Bon podarunkowy w rozumieniu obowiązującego prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Jest elektroniczną formą bonu towarowego.
 4. Wydanie bonu podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 5. Regulamin jest udostępniony na :
 • stronie internetowej www.lipcowyogrod.pl Wydawcy,
 • w miejscu świadczenia usługi w godzinach pracy biura marketingu

 

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z tym że zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w miejscu świadczenia usługi Wydawcy oraz na stronie internetowej lipocowyogrod.pl

 

Białystok 01.03.2016r.